Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Sveikatostinklas.lt – Jaunimo portalas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Dalia Butiškienė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

   

Trečiadienis

7.00 – 14.50  

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis    

Kontaktai Telefonas 8 675 65823

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
 • Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei ( ne rečiau kaip 1 kartą į metus).
 • Su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) patarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį.
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveiktos rizikos veiksnius.
 • Teikti pasiūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau akip vieną kartą per metus).
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
 • Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.
 • Tikrinti mokinių asmens higieną.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 • Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkios aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams.
 • Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.
 • Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

  UKMERGĖS RAJONE BUS ATLIEKAMAS VAIKŲ GYVENSENOS TYRIMAS

KAS?

Nuo 2024 m. kovo 4 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas periodinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas(toliau – tyrimas). Tyrimas savivaldybėse atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, tyrimą mokyklose organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro(toliau – VSB) specialistai, kurie pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus atlieka 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus.

KADA?

2024 metų kovo – gegužės mėn.

KAIP?

Mokyklose apklausiami 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmųjų gimnazijos) klasių mokiniai. Mokinių apklausa anoniminė. Klausimynai sudaryti iš dviejų dalių:

1) klausimai apie gyvenseną, kurie apima fizinį aktyvumą, mitybos ypatumus, prie ekranų praleidžiamą laiką, alkoholio ir tabako gaminių, elektroninių cigarečių, narkotikų vartojimą, patyčias, smurtą šeimoje, saugumą kelyje, asmens higieną, savo sveikatos ir laimingumo vertinimą;

2) bendrieji klausimai, kuriais gaunama informacijos apie pagrindinius demografinius (lytį, amžių, klasę, gyvenamąją vietą) ir socialinius veiksnius.

KODĖL?

Sistemiškai ir periodiškai atliekamų mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimų rezultatai yra ypač svarbus informacijos šaltinis, padedantis:

 • išsiaiškinti gyvensenos situaciją šalies ir visų Lietuvos savivaldybių lygmeniu;
 • sekti mokinių gyvensenos pokyčius laikui bėgant;
 • vertinti sveikatos elgsenos, rizikingo elgesio tendencijas ir numatyti kylančias visuomenės sveikatos problemas;
 • numatyti sveikatos politikos prioritetus, planuoti tikslines priemones problemoms spręsti ir prevencijai vykdyti;
 • vertinti pasiektą pažangą ir ją sieti su vykdomomis programomis savivaldybės ar Lietuvos mastu.
Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.