Specialioji pedagogė - logopedė

Specialiąja pedagoge - logopede gimnazijoje dirba

Aušra Ditkutė Specialioji pedagogė-logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 13.00

 

Antradienis

 

 

Trečiadienis

8.00 – 14.00

 

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Kontaktai Telefonas +370 340 42145

El. paštas ausrari@gmail.com
El. paštas Rašyti

Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias funkcijas: 

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius;
 • dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • organizuoja rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 • šalina specialių poreikių mokinių kalbos sutrikimus logopediniuose užsiėmimuose. Mokinį priima į logopedinius užsiėmimus tik gavęs mokinio tėvų raštišką sutikimą, pašalinus sutrikimą, vėl gavęs raštišką tėvų sutikimą, užsiėmimus nutraukia;
 • veda logopedinius užsiėmimus tik po pamokų (2-3 kartus per savaitę kiekvienam vaikui), ir kaip specialusis pedagogas dirba pamokų metu;
 • pildo savo darbo dokumentus, savo dienyne žymi vaikų lankomumą;
 • parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą;
 • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją;
 • tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus;
 • vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.
Atnaujinta: 2024-07-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko

2024-2025 m.m. pradžia - rugsėjo 2 d.