Gimnazijos taryba

Mokinių tėvai, mokytojai, mokiniai. Renkama kas dveji metai.

Mokyklos tarybos nariai

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Jolita Gineikienė  Mokytojų atstovė Pirmininkas
2. Jolanta Butkienė  Mokytojų atstovė narė
3.   Mokytojų atstovė narė
4. Romas Morkūnas  Tėvų atstovas narys
5. Virginija Navickienė  Tėvų atstovė narė
6. Gytis Jačionis Tėvų atstovas narys
7. Renata Katinienė Tėvų atstovas narė
8. Austėja Stražinskaitė  Mokinių atstovė narė
9.   Mokinių atstovas narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria gimnazijos strateginiam planui, gimnazijos metiniam veiklos planui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus
 • Išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus Ukmergės rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
 • Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Deleguoja atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

Atnaujinta: 2024-02-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.